Start

Verksamhetsidé

Värdegrund

Utbildningsplan

Utbildningsrapport

Likabehandlingsplan

Organisation

Personalen

Söka plats

Dataskyddspolicy

Köregler

Inskolning

Rutiner vid klagomål

Öppettider

Kontakt


UTBILDNINGSPLAN
FÖR
FÖRSKOLAN GRINDSLANTEN
2021-2022


Mål och utveckling

Förskolan Grindslanten arbetar efter Förskolans Läroplan Lpfö 98, som är reviderad 2018.
Vi arbetar alltid med alla läroplanens mål och prioriterar dem som vi ser att vi behöver utveckla. I slutet av verksamhetsåret görs en utvärdering av årets arbete, med hjälp av olika slags uppföljningar som gjorts under året. Utifrån detta väljer vi ut de mål som vi ska prioritera under det kommande verksamhetsåret (sept. – aug).

Inför detta år har vi gjort flera utvärderingar; en självutvärdering efter våra egna kriterier för målen och en slututvärdering där varje avdelning bedömde sitt arbete mot målen. Avdelningsvis har vi diskuterat vilka mål i läroplanen som känns angelägna att vi utvecklar.

På utvärderingsdagen kom vi överens om att arbeta med teknik i olika former, då vi ser att arbetet inom det området behöver utvecklas på Grindslanten. Det utmynnade i att vi valde detta läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.


Det målet ger oss också möjlighet att utveckla arbetet med digitala verktyg. Avdelningarna ska välja ut de lärandeobjekt som de har störst behov av att utveckla – det ska anges i arbetsplanerna för avdelningarna.

Vi kommer att starta upp året med att ta reda på vilken utgångspunkt vi har; vilka förkunskaper och förståelser varje barn har om målet och var vi är i vårt arbete kring målet.

Förskolans mål är strävansmål vilket betyder att det inte är mål som ska uppnås utan mål som utbildningen ska arbeta mot. Vår uppgift är att ge barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för målet.

Likabehandling

Vi har en likabehandlingsplan för arbetet med likabehandling, som spänner över hela utbildningsåret. Arbetet bygger på observationer och intervjuer med barnen. I oktober ska en åtgärdsplan skrivas med kort- och långsiktiga mål. För mer information se vår likabehandlingsplan.

Barns inflytande

Barns inflytande över utbildningen ska finnas med i allt vi gör – de får inflytande genom att de kan påverka målarbetet efter det egna intresset och egna tankegångar, genom att pedagogerna hakar på det som barnen är nyfikna på och vill veta mer om och genom att de har egna idèer om vad vi ska göra på förskolan.
Barnen ska göras medvetna om vad målet innebär och vad det handlar om samt få möjlighet att delge oss andra vad det betyder för dem. Det kommer att ske med hjälp av samlingar, demokratiska omröstningar, samtal och intervjuer. Vi kommer att arbeta i grupper och då har barnen stor möjlighet att påverka innehållet i utbildningen.

Dokumentation

Vi använder oss av portfolio; varje barn har en pärm där vi samlar dokument som visar barnens utveckling och lärande utifrån läroplanen. Flikarna under portfolio är indelade efter målen i läroplanen, så att det är lätt att se hur varje barn har ökat sina förståelser för de olika målen från första dagen på förskolan.
Vi dokumenterar så mycket som möjligt det som barnen lär sig och hur de lär sig, genom att skriva ner hur de tänker och tror. Vi använder oss också av foto och film. Barnen ska i så hög grad som möjligt och efter egen förmåga vara delaktiga i dokumentationen. Det kan innebära att de tex tar egna kort och sätter egna ord på dokumentationen.

Vi intervjuar barnen om olika ämnen, t.ex. kamrater och lärande som vi sedan dokumenterar. Detta visar vi sedan för barnen och använder i det fortsatta arbetet med kamratskap och lärandeprocesser.
Vi dokumenterar utvecklingssamtalen vi har med barnens föräldrar för att kunna använda i det fortsatta arbetet med det enskilda barnet.

Vi har som mål att återföra en del av dokumentationen till barnen; kommer ni ihåg, så här sa du/ni, hur tänker du nu? Det gör att vi pedagoger kan vidareutveckla arbetet med målen och att barnen får syn på sitt eget lärande.

Syftet med dokumentationen är att synliggöra tankar kring vårt arbetssätt för oss själva och föräldrar. Framförallt för att vi ska kunna gå tillbaka, reflektera och utvärdera hur vårt arbete fungerar; har vi närmat oss målen vi satt upp och har barnen/barngruppen utvecklats i den riktning som vi hoppats?

Ansvarig för dokumentationen: alla som arbetar med barnen har ett eget ansvar för att uppmärksamma barns lärande och ökade förståelse för målen. Den som har en grupp kring tex ett läroplansobjekt har ansvar för att det blir dokumenterat.

Vi har alla en egen Ipad och har ansvar för våra egna bilder, så att de kommer till användning. Avdelningarna har varsin projektor som kan användas för att ge tillbaka dokumentationen till barnen samt förstås för att kunna se barnens egna filmer.

Utvärdering 

För att kunna följa upp och utvärdera hur väl vi arbetar mot målen behöver vi ta hjälp av bedömningskriterier. Dessa kriterier har vi tagit fram gemensamt på utvärderingsdagen i maj. Kriterierna kommer att utvärderas i augusti, januari och maj.

Strävansmål

Bedömningskriterier

 

Förskolan ska ge varje barn förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

  • Vi ger alla barn möjlighet att utforska olika tekniker och material.

  • Vi ger alla barn möjlighet att skapa och konstruera i olika material.

  • Vi ger alla barn möjlighet att upptäcka digitala verktyg.

 
FÖRVÄNTADE EFFEKTER

Förväntade effekter av vårt arbete mot målet är att genomsnittsvärdet i utvärderingen av kriterierna ökar från augusti 2021 till maj 2022.
Vi vill också se tecken på att barnen har utvecklat förståelser för innehållet i målen: detta kommer vi att se genom dokumentationen till portfolio och till ”läroprocesser”-pärmen, där vi samlar dokumentation specifikt över våra utvalda mål.

Utvärderingsplan

Avdelningarna gör en uppföljning av arbetet mot målet varje månad. Den ska grunda sig på pedagogernas dokumentation av verksamheten och dokumentation av barnens utökade förståelser för målet. Hur lär sig barnen, vad ställer de för frågor, vad är de intresserade av? Vilka begrepp använder de?
Uppföljningarna ger ett stöd för pedagogerna i hur arbetet ska fortsätta och hur de kan utveckla arbetssätten. Behöver vi tillföra material, lära oss nya begrepp eller annat?
Slutligen görs en utvärdering i maj, då hela årets arbete ska utvärderas.

Utvärdering efter de egna kriterierna görs vid ett första tillfälle i början av verksamhetsåret. Det görs också i januari och i maj. Vi använder ett mätbart utvärderingsinstrument och vi ska därför kunna utläsa i vilken utsträckning vi har utvecklat arbetet kring målet under året.

Uppföljningsfrågorna för varje månad är:

Hur har barnens förståelser för målet utvecklats? Intresset?
Fungerade strategierna? Vad gick bra/kunde göras annorlunda?
Hur blev barnen delaktiga? Behövs fler tillfällen?
Vad behövs för att gå vidare? Reflektioner – vad har vi lärt oss?
Hur kan ni gå vidare i arbetet med målet?

Utvärderingsfrågor att svara på i slutet av verksamhetsåret:

Resultat: Förmågor och förståelser barnen utvecklat i riktning mot målet.
Hur vi arbetat och gjort anpassningar för att kunna göra utvecklingen möjlig.
 

Måluppfyllelse: 

I vilken omfattning har vårt arbete och våra anpassningar bidragit till att barnen utvecklats mot målet? Pedagogerna på avdelningen bedömer sitt arbete efter en skala på 1-5, där 5 är högst.
Pedagogerna ska sedan göra en analys av resultatet; varför blev det så, vilka lärdomar kan vi dra, hur kan vi utveckla våra arbetsprocesser? Detta ska sedan användas i det fortsatta arbetet i utbildningen.

Barnen
Barns intresse för målet, samt deras vilja att påverka och medverka, ger en bra indikation på hur vårt arbete har fungerat. Vi samtalar med barnen om målet och om vad de har lärt sig.

Föräldrarna
får en enkät i maj om målet, där frågorna är formulerade efter våra kriterier. Vi får också återkoppling från föräldrar på utvecklingssamtal och i den dagliga kommunikationen. På föräldrarådets möten diskuteras hur vårt arbete avspeglar sig hemmavid och hur föräldrar får kännedom om och märker hur vi arbetar.
Svaren på alla dessa frågor sammanställs i en verksamhetsrapport för året. Detta tar vi sedan med oss när vi planerar verksamheten inför nästkommande verksamhetsår.

Fortbildning

Den nya läroplanen innehåller termen undervisning. Vi ska fortsätta arbeta med kompendiet från Pramling/Doverborg: ”Att undervisa barn i förskolan”. Vi ska diskutera det på APT och utbildningsdagar samt utgå från exempel från vår verksamhet. Vi ska också fortsätta arbeta med vår egen plan för undervisning i förskolan, som vi tagit fram för att vara säkra på att alla aspekter av undervisningen finns med i arbetet.
Den nya läroplanen kommer vi att fördjupa oss i så att vi får syn på det nya i den, samt de olika ansvarområdena som arbetslaget, förskolläraren och rektorn har.
Vi kommer också att söka efter föreläsningar som gagnar arbetet med målen.

Utvecklingsmål

Vid sidan av arbetet med läroplanen och det specifikt utvalda målet ska vi fortsätta arbeta med vår utemiljö, som vi vill göra mer utmanande och rolig. Vi vill ge barnen möjlighet att ha många olika slags aktiviteter ute på samma sätt som det finns i inomhusmiljön.
Det ska arbetas fram på utvecklingsdagar samt APT och vi ska förstås ta hjälp av våra barn, som alltid har mycket idèer kring leken.


Stockholm 20210823
Gina Alfredsson, Lena Malmgren, Charlotta Ehlin, Charlotte Gustavsson, Henrietta Forsman, Per Qvarlander, Maria Berntsson, Jenny Ljung och Maria Geijer.

Ladda ner verksamhetsplan (PDF)