Start

Verksamhetsidé

Värdegrund

Utbildningsplan

Utbildningsrapport

Likabehandlingsplan

Organisation

Personalen

Söka plats

Dataskyddspolicy

Köregler

Inskolning

Rutiner vid klagomål

Öppettider

Kontakt

LogoV

Vår verksamhetsidé

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1–5 år. Förskolan består av två avdelningar, Humlan och Grodan.
Avdelningarna samarbetar kring alla barn och har gemensamma aktiviteter. Barnen delas in i grupper för att varje barns individuella behov ska kunna tillgodoses.

Vår syn på barn är att de är kompetenta, tänkande och unika människor med ett eget värde. Vi sätter vuxnas förhållningssätt gentemot barn i fokus för att ge barnen möjlighet att växa. För oss innebär det att visa respekt för alla barn och att möta dem där de är i sin utveckling och förståelse av omvärlden. Barnen ska känna sig delaktiga. De ska ha inflytande och kunna påverka förskolans verksamhet och dess innehåll.

Vi inriktar oss särskilt på att uppmuntra och utveckla barnens lek eftersom det i leken ingår många viktiga delar som kommunikation, språk, turtagning, fantasi och koncentration mm.
 
Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö 98). Varje år väljer vi att prioritera de mål som vi, efter utvärdering, anser att vi behöver utveckla vårt arbete kring. Förskolan har ett samarbete med stadsdelen när det gäller utvecklingsarbete och pedagogernas fortbildning.

Samarbetet med föräldrarna är en viktig del i verksamheten. Den dagliga kontakten är avgörande för att vi bättre ska kunna få syn på varje barns behov och kunna följa upp frågeställningar och funderingar som föräldrar har. Vi tar hjälp av föräldrar när det gäller att utvärdera och utveckla verksamheten genom samtal, enkäter och på föräldramöten. En gång per termin har vi föräldraråd, då representanter ur föräldragruppen möter några ur personalen för att diskutera aktuella frågor.
Vi håller utvecklingssamtal om varje barn en gång per termin med föräldrarna och är alltid tillgängliga för samtal vid behov.