Start

Verksamhetsidé

Värdegrund

Utbildningsplan

Utbildningsrapport

Likabehandlingsplan

Organisation

Personalen

Söka plats

Dataskyddspolicy

Köregler

Inskolning

Rutiner vid klagomål

Öppettider

Kontakt

 

Förskolan Grindslanten
Likabehandlingsplan


Vår vision

På vår förskola arbetar vi medvetet med trygghet, respekt och ansvar.
Hos oss ska ingen behöva känna sig diskriminerad eller kränkt.
Vi respekterar barns och vuxnas rättigheter fullt ut.
Vår plan för likabehandling är att arbeta utifrån vår vision och våra mål.
Vi arbetar med att främja barns och vuxnas rättigheter, förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
Vi följer upp och utvärderar vårt arbete under året som gått.

Ett barn eller vuxen får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de sex diskrimineringsgrunder som lagen omfattar, dvs.
Kön/könsöverskridande identitet
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
sexuell läggning
funktionshinder
ålder


Vår vision och vårt arbetssätt:
På båda avdelningarna ska vi ha ett alltid pågående arbete när det gäller jämställdhet, empati och hur en är en bra kompis.
Vi som pedagoger ska tänka på hur vi tilltalar barnen och varandra samt hur vi bemöter olika barn; att det ska ske utifrån individen.
Vi ska vara tydliga vuxna, bry oss om varandra och barnen, visa varandra och barnen uppmärksamhet och respekt.
Vi pedagoger ska uppmärksamma varandra på om/när den andre har en otrevlig ton gentemot något barn/vuxen.
Vi ska visa barnen vad som är rätt och fel och ge dem ansvar för sitt handlande efter den egna förmågan.
Vi som pedagoger ska ta hänsyn till att barn är olika och har olika behov.
Vi ska ge barnen uppmärksamhet och beröm när de gör positiva saker eller är hjälpsamma mot andra, eller försöker göra det.

Arbetssättet, litteraturen och annat material på förskolan ska vara genomtänkt så att alla barn kan delta på lika villkor.
Alla barn ska ges lika stort inflytande och utrymme.
Alla barn ska få tillgång till alla slags leksaker/material och vi ska se till intresset istället för könet.
Barnen ska vara medvetna om att familjer kan se olika ut.
Vi ska stärka varje individs sociala kompetens, empatiska förmåga, lika värde och känslor.
Konflikter, stora som små, ska alltid bli utredda mellan de inblandade.


Arbetsgång


Undersökande del

Under hösten observerar pedagogerna barn och pedagoger för att upptäcka om det finns risk för kränkande behandling utifrån alla 6 diskrimineringsgrunderna, eller risk för repressalier (bestraffning). Alla pedagogers ansvar. På Grodan intervjuar pedagoger och föräldrar barnen om hur de upplever utbildningen samt tar upp detta på utvecklingssamtalet om barnet. Alla pedagogers ansvar.

föräldrarådet ska en diskussion föras om likabehandling och vad föräldrar hör och ser angående detta.

En sammanställning görs utifrån observationerna och samtalen; förskolläraren på avdelningen är ansvarig (kan delegeras). Ska lämnas in till rektor innan oktober månads APT.

Pedagogerna på förskolan går också genom de dokument vi har som berör likabehandling: Värdegrunden för vår förskola, Arbetsmiljöpolicyn, Lpfö (läroplan för förskolan)och handlingsplan för barn med särskilda behov. Rektor är ansvarig.

Analys
Analys ska göras på APT i november: reflektera och dra slutsatser om varför det ser ut som det gör. Beslutas om åtgärder – ska dokumenteras. Kort- och långsiktiga mål ska anges.

Åtgärder
Genomförande av åtgärder enligt beslut på APT. Förskolechefen gör en tidsplan samt utser ansvariga.

Uppföljning/utvärdering
Utvärdering av resultatet- vad har fungerat och inte, ser vi någon skillnad, upplever barnen att det är skillnad? Ska ske på APT i april.
Utvärderingen ska användas i nästföljande års undersökande del.


Dokumentation som ska finnas:
Undersökningen av hinder och risker samt analysen som gjorts
Åtgärder som gjorts/planerats
Utvärdering av arbetet

Ladda ner likabehandlningsplan (PDF)