Start

Verksamhetsidé

Värdegrund

Utbildningsplan

Utbildningsrapport

Likabehandlingsplan

Organisation

Personalen

Söka plats

Dataskyddspolicy

Köregler

Inskolning

Rutiner vid klagomål

Öppettider

Kontakt

 

Rutiner vid klagomål:


Förskolan Grindslanten drivs av förskolans pedagoger, som också är ägare.
Detta innebär att pedagogerna också är huvudman för förskolan.

Föräldrar som har klagomål
ska i första hand vända sig till pedagogerna på avdelningen det gäller. Har föräldrar synpunkter/klagomål på en särskild pedagog så kan de vända sig till den pedagogen eller rektor Maria Geijer.
Föräldrar kan alltid välja att vända sig direkt till rektor.

Det finns också möjlighet att lämna synpunkter anonymt, genom vår brevlåda som sitter på dörren intill föräldratavlan. Rektor, eller av denne delegerad, är ansvarig för att kontrollera den en gång i veckan.

Pedagogerna/rektor har sedan ansvar för att förmedla synpunkterna eller klagomålen till övriga pedagoger. Beroende på dess karaktär ska detta:
tas upp och åtgärdas direkt om det kan ske.
tas upp vid avdelningsmöte och/eller Arbetsplatsträff.
På mötet/mötena ska det beslutas om hur vi ska arbeta för att bemöta klagomålet. Enklare klagomål/synpunkter kan oftast lösas direkt!

Rektor har ansvar för att klagomålet förs in i pärmen för Synpunkter och klagomål. Det ska framgå vilka åtgärder som ska sättas in och hur det ska följas upp.
Den som har tagit emot klagomålet/rektor ansvarar för att återkoppla till föräldern/föräldrarna.
Vid större frågor, som kan tänkas gälla hela föräldragruppen, eller då vi behöver rådfråga föräldrarna kan vi gå tillväga på olika sätt:

Barn som har klagomål
Kan vända sig till sin avdelnings pedagoger eller ta hjälp av sina föräldrar för att förmedla sina frågor till pedagogerna.
Pedagogerna har ansvar för att barn ska ha kunskap om att de kan påverka och säga ifrån om det är saker som de inte tycker är bra på förskolan.

När barn har synpunkter är det viktigt att ta reda på om de vill att andra ska få reda på vad de tycker, tex andra barn eller andras föräldrar. De ska förstå att alla pedagogerna på avdelningen behöver få veta deras synpunkter. Om barnet inte vill att vi förmedlar det barnet berättat måste vi ta ställning till hur vi ska gå vidare. Vi måste ta barnets önskan på stort allvar, men vi har också anmälningsplikten och barnets bästa att tänka på.

Beroende på frågan ska pedagogerna ta upp den med hela barngruppen eller föräldrar eller andra pedagoger på de forum som finns på förskolan, tex samling, möten eller i den dagliga kontakten med föräldrar. På dessa möten ska det tas beslut om åtgärder för att tillmötesgå klagomålet.

Detta ska också dokumenteras och arkiveras, på samma plats som övriga klagomål. En pedagog på varje avdelning har ansvaret för detta.