Start

Verksamhetsidé

Värdegrund

Verksamhetsplan

Verksamhetsrapport

Likabehandlingsplan

Organisation

Personalen

Söka plats

För dig som redan står i vår kö

Köregler

Inskolning

Rutiner vid klagomål

Öppettider

Kontakt


VERKSAMHETSPLAN
FÖR
FÖRSKOLAN GRINDSLANTEN
2015-2016


Mål och utveckling

Förskolan Grindslanten arbetar efter Förskolans Läroplan Lpfö 98, som är reviderad 2010. Vi arbetar alltid med alla läroplanens mål, men prioriterar dem som vi behöver utveckla. I slutet av verksamhetsåret görs en utvärdering av årets arbete, med hjälp av uppföljningar som gjorts under året. Utifrån detta väljer vi ut de mål som vi ska prioritera nästa verksamhetsår (sept. – aug).

Inför detta år har vi gjort flera utvärderingar; en självutvärdering efter våra egna kriterier för målen och en slututvärdering där varje avdelning bedömde sitt arbete mot målen. Avdelningsvis har vi diskuterat vilka mål i läroplanen som känns angelägna att vi utvecklar.

På utvärderingsdagen kom vi sedan överens om vilket mål vi ska prioritera till verksamhetsåret 2015-2016. Vi har valt att fortsatt fokusera på endast ett mål, då har god erfarenhet av detta – man kan lätt få in alla andra läroplansmål i arbetet och det är ingen risk att ett mål överskuggas av något annat. Då vi under det förra verksamhetsåret upplevde att arbetet med ett språkmål var så givande har vi beslutat att fortsätta arbeta med ett annat av språkmålen som grund:


Med detta mål vill vi få chansen att, inom målbeskrivningen, arbeta extra med naturvetenskap och teknik. Det är ämnen som lätt faller tillbaka och som vi vill lära oss mer om, tillsammans med barnen.

Förskolans mål är strävansmål vilket betyder att det inte är mål som måste uppnås, utan mål som verksamheten ska arbeta mot. Det viktiga är att barnen har möjlighet att utveckla sina förståelser för målet. Avdelningarna kommer att inrikta sig på de delar av målet som är mest aktuellt för dem. Det kommer att framgå av arbetsplanerna för respektive avdelning.


Andra mål som vi sätter upp för verksamhetsåret är att lära oss att använda IT bättre och tillsammans med barnen. Vi vill göra det mer integrerat i arbetet för att på så sätt utöka och förbättra den pedagogiska dokumentationen; den dokumentationen som ger oss pedagoger stöd i hur vi fortsatt ska kunna utveckla arbetet.

Vi vill också fortsätta med arbetet kring jämställdhet som påbörjades i våras med en föreläsning, som företaget Jämställt höll. Vi har alltid haft en dialog om hur vi ska bemöta barnen utifrån deras behov och som individer och vill utveckla vårt arbete kring detta.

Barns inflytande

Barns inflytande över verksamheten ska finnas med i allt vi gör – de får inflytande genom att de kan påverka temaarbetet efter det egna intresset och egna tankegångar, genom att pedagogerna hakar på det som barnen är nyfikna på och vill veta mer om och genom att de har egna idèer om vad vi ska göra på förskolan. De äldre barnen, på avdelningen Grodan, ska vara delaktiga i planeringen av arbetet med målen: hur vi ska dela upp oss, vad vi ska koncentrera oss på och hur länge. Det kommer att ske med hjälp av möten, samlingar, demokratiska omröstningar, samtal och intervjuer.
De ska också få utvärdera arbetet med målen med jämna mellanrum, så att vi på det sättet kan få reda på hur barnen upplever att deras intressen blir tillgodosedda och att de lär sig och utvecklas.

Dokumentation

Vi använder oss av portfolio; pärmar där vi samlar dokument som visar barnens utveckling och lärande utifrån läroplanen. Flikarna under portfolio är indelade efter målen i läroplanen, så att det är lätt att se hur varje barn har ökat sina förståelser för de olika målen.

Vi dokumenterar så mycket som möjligt det barnen lär sig och hur de lär sig, genom att skriva ner hur de tänker och tror. Vi använder oss också av foto och film. Barnen ska i så hög grad som möjligt vara delaktiga i dokumentationen, tex genom att ta egna kort och sätta egna ord på dokumentationen. På Grodan vill vi också prova att låta barnen filma sina aktiviteter och grupper.

Vi intervjuar barnen om olika ämnen, t.ex. kamrater och lärande som vi sedan dokumenterar. Detta visar vi sedan för barnen och använder i det fortsatta arbetet med kamratskap och lärandeprocesser.

Vi dokumenterar utvecklingssamtalen vi har med barnens föräldrar för att kunna använda i det fortsatta arbetet med det enskilda barnet.

Vi har som mål att återföra en del av dokumentationen till barnen; kommer ni ihåg, så här sa du/ni, hur tänker du nu? Det gör att vi pedagoger kan vidareutveckla arbetet med målen och att barnen får syn på sitt eget lärande.

Syftet med dokumentationen är att synliggöra tankar kring vårt arbetssätt för oss själva och föräldrar. Framförallt för att vi ska kunna gå tillbaka, reflektera och utvärdera hur vårt arbete fungerar; har vi närmat oss målen vi satt upp och har barnen/barngruppen utvecklats i den riktning som vi hoppats?

Ansvarig för dokumentationen: alla som arbetar med barnen har ett eget ansvar för att uppmärksamma barns lärande och ökade förståelse för målen. Den som har en grupp kring tex ett läroplansobjekt har ansvar för att det blir dokumenterat – ibland kanske man behöver vara två personer, en som håller i gruppen och en som antecknar.

Vi har alla en egen kamera och har ansvar för våra egna bilder, så att de kommer till användning. Andra hjälpmedel: förkläde att ha anteckningsbok, penna och kamera samt projektor som är lätt att koppla upp och visa film för att ge barnen återkoppling.

Utvärdering 

För att kunna följa upp och utvärdera hur väl vi arbetar mot målen behöver vi ta hjälp av bedömningskriterier. Dessa kriterier har vi tagit fram gemensamt på utvärderingsdagen i maj. Kriterierna kommer att utvärderas i augusti, januari och maj.

Strävansmål

Bedömningskriterier

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya saker i sin omvärld.

  • Vi ger barnen möjlighet att lära sig tekniska och matematiska begrepp och termer genom att få undersöka vår omgivning och miljö.
  • Vi ger barnen möjlighet att samtala om och lära sig om växter och djur samt naturens kretslopp.
  • Vi använder oss av litteratur och IT för att utveckla barns kunnande om djur och natur.

 
FÖRVÄNTADE EFFEKTER

Förväntade effekter av vårt arbete mot målet är att genomsnittsvärdet i utvärderingen av kriterierna ökar från augusti 2015 till maj 2016.

Vi vill också se tecken på att barnen har utvecklat förståelser för innehållet i målen: detta kommer vi att se genom dokumentationen till portfolio och till ”läroprocesser”-pärmen, där vi samlar dokumentation specifikt över våra utvalda mål.

Vi har också förväntningar på att barnen:

 Utvärderingsplan

Avdelningarna gör en uppföljning av arbetet mot målen varje månad. Den ska grunda sig på pedagogernas dokumentation av verksamheten och dokumentation av barnens utökade förståelser för de olika målen. Hur lär sig barnen, vad ställer de för frågor, vad är de intresserade av? Vilka begrepp använder de?

Uppföljningarna ger ett stöd för pedagogerna i hur arbetet ska fortsätta och hur de kan utveckla arbetssätten. Behöver vi tillföra material, lära oss nya begrepp eller annat?
Slutligen görs en utvärdering i maj, då hela årets arbete ska utvärderas.
Utvärdering efter de egna kriterierna görs vid ett första tillfälle i början av verksamhetsåret. Det görs också i januari och i maj. Vi använder ett mätbart utvärderingsinstrument och vi ska därför kunna utläsa i vilken utsträckning vi har utvecklat arbetet kring målen under året.
 

Uppföljningsfrågor:

Hur har barnens förståelser för målet utvecklats?
Hur har ni arbetat för att utveckla barnens kompetenser och förmågor när det gäller målet?
Hur kan ni gå vidare i arbetet med målet?

Utvärderingsfrågor:

Resultat:

Förmågor och förståelser barnen utvecklat i riktning mot målet.
Hur vi arbetat och gjort anpassningar för att kunna göra utvecklingen möjlig.
 

Måluppfyllelse: 

I vilken omfattning har vårt arbete och våra anpassningar bidragit till att barnen utvecklats mot målet? Pedagogerna på avdelningen bedömer sitt arbete efter en skala på 1-5.
Pedagogerna ska sedan göra en analys av resultatet; varför blev det så, vilka lärdomar kan vi dra, hur kan vi utveckla våra arbetsprocesser?

I samband med utvärderingen i maj går vi också igenom Stockholms Stads Kvalitetsindikator, som är en självvärdering där alla aspekter och läroplansmål tas med. Det är en skala med 6 nivåer som är progressiv; bedömer man sig ligga på nivå 3 så måste man också uppfylla alla kriterier som nivå 1 och 2 inbegriper. Resultatet av den ger en ytterligare dimension till hur vi kan utveckla arbetet och vi skriver en handlingsplan gällande den också.
Barnen utvärderar målen en gång i månaden samt i slutet av vårterminen- vi ställer frågor till barnen om vad de har lärt sig och hur de har uppfattat temaarbetet kring målen. Dessutom ger barns intresse för målen en bra indikation på hur vårt arbete har fungerat.
Föräldrarna får en enkät i maj om målen, där frågorna är formulerade efter våra kriterier. Vi får också återkoppling från föräldrar på utvecklingssamtal och i den dagliga kommunikationen. På föräldrarådets möten diskuteras hur vårt arbete avspeglar sig hemmavid och hur föräldrar får kännedom om och märker hur vi arbetar.

Svaren på alla dessa frågor sammanställs i en verksamhetsrapport för året. Detta tar vi sedan med oss när vi planerar verksamheten inför nästkommande verksamhetsår.

Fortbildning

Vi behöver utveckla arbetet ytterligare när det gäller användandet av alla våra tekniska hjälpmedel; IT i förskolan så vi ska gå en heldagsutbildning i det ämnet.
Vi ska också läsa två böcker som vi köpt in:
”En jämställd förskola och skola” av Kristina Henkel.
”Stressade barn” av Ylva Ellneby.
Dessa kommer att diskuteras på APT och avdelningsmöten under året samt användas som ”uppslagsböcker” både i arbetslaget och enskilt.

Vi ska gå på föreläsning om ”Att komma till tals” som handlar om att verkligen SAMtala med barnen.
Grodan kommer också att gå på föreläsning om Barn med särskilda behov.

Stockholm 20150817
Gina Alfredsson, Lena Malmgren, Marianne Forsman, Charlotta Ehlin, Henrietta Forsman, Harald Sköldvall, Leopold Wahlström och Maria Geijer

Ladda ner verksamhetsplan (PDF)