Start

Verksamhetsidé

Värdegrund

Verksamhetsplan

Verksamhetsrapport

Likabehandlingsplan

Organisation

Personalen

Söka plats

Dataskyddspolicy

Köregler

Inskolning

Rutiner vid klagomål

Öppettider

Kontakt


VERKSAMHETSPLAN
FÖR
FÖRSKOLAN GRINDSLANTEN
2018-2019


Mål och utveckling

Förskolan Grindslanten arbetar efter Förskolans Läroplan Lpfö 98, som är reviderad 2010. Inom kort kommer riksdagen att besluta om en ny läroplan, som vi självklart kommer att läsa in oss på. Vi använder redan nu begreppet utbildning i stället för verksamhet, på samma sätt som i den nya läroplanen. Vi arbetar alltid med alla läroplanens mål och prioriterar dem som vi ser att vi behöver utveckla. I slutet av verksamhetsåret görs en utvärdering av årets arbete, med hjälp av olika slags uppföljningar som gjorts under året. Utifrån detta väljer vi ut de mål som vi ska prioritera under det kommande verksamhetsåret (sept. – aug).

Inför detta år har vi gjort flera utvärderingar; en självutvärdering efter våra egna kriterier för målen och en slututvärdering där varje avdelning bedömde sitt arbete mot målen. Avdelningsvis har vi diskuterat vilka mål i läroplanen som känns angelägna att vi utvecklar.

På utvärderingsdagen kom vi överens om att fortsätta arbeta med människors lika värde. Vi har valt andra läroplansmål gällande detta att prioritera till verksamhetsåret 2018-2019:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar


Med dessa mål kan vi fördjupa oss i arbetet mot en mer jämställd förskola och fortsätta vårt arbete från förra verksamhetsåret. Avdelningarna ska välja ut de lärandeobjekt som de har störst behov av att utveckla – det ska anges i arbetsplanerna för avdelningarna.

Vi kommer att starta upp året med att ta reda på vilken utgångspunkt vi har; vilka förkunskaper och förståelser varje barn har om målet och var vi är i vårt arbete kring målet.

Förskolans mål är strävansmål vilket betyder att det är utan mål som utbildningen ska arbeta mot. Det viktiga är att barnen ges möjlighet att utveckla sin förståelse för målet.

Likabehandling

Vi har en likabehandlingsplan för arbetet med likabehandling, som spänner över hela utbildningsåret. Arbetet bygger på observationer och intervjuer med barnen. I oktober ska en åtgärdsplan skrivas med kort- och långsiktiga mål. För mer information se vår likabehandlingsplan.

Barns inflytande

Barns inflytande över utbildningen ska finnas med i allt vi gör – de får inflytande genom att de kan påverka temaarbetet efter det egna intresset och egna tankegångar, genom att pedagogerna hakar på det som barnen är nyfikna på och vill veta mer om och genom att de har egna idèer om vad vi ska göra på förskolan. De äldre barnen, på avdelningen Grodan, ska med pedagogernas hjälp vara delaktiga i planeringen av arbetet med målen: vad vi ska fokusera på och hur länge. Barnen ska göras medvetna om vad målet innebär och vad det handlar om samt få möjlighet att delge oss andra vad det betyder för dem. Det kommer att ske med hjälp av möten, samlingar, demokratiska omröstningar, samtal och intervjuer. Barnen på Grodan ska få utvärdera arbetet med målen, så att vi på det sättet kan få reda på hur barnen upplever att deras intressen blir tillgodosedda och att de lär sig och utvecklas.

Dokumentation

Vi använder oss av portfolio; varje barn har en pärm där vi samlar dokument som visar barnens utveckling och lärande utifrån läroplanen. Flikarna under portfolio är indelade efter målen i läroplanen, så att det är lätt att se hur varje barn har ökat sina förståelser för de olika målen från första dagen på förskolan. Vi dokumenterar så mycket som möjligt det som barnen lär sig och hur de lär sig, genom att skriva ner hur de tänker och tror. Vi använder oss också av foto och film. Barnen ska i så hög grad som möjligt vara delaktiga i dokumentationen, tex genom att ta egna kort och sätta egna ord på dokumentationen.

Vi intervjuar barnen om olika ämnen, t.ex. kamrater och lärande som vi sedan dokumenterar. Detta visar vi sedan för barnen och använder i det fortsatta arbetet med kamratskap och lärandeprocesser. Vi dokumenterar utvecklingssamtalen vi har med barnens föräldrar för att kunna använda i det fortsatta arbetet med det enskilda barnet.

Vi har som mål att återföra en del av dokumentationen till barnen; kommer ni ihåg, så här sa du/ni, hur tänker du nu? Det gör att vi pedagoger kan vidareutveckla arbetet med målen och att barnen får syn på sitt eget lärande.

Syftet med dokumentationen är att synliggöra tankar kring vårt arbetssätt för oss själva och föräldrar. Framförallt för att vi ska kunna gå tillbaka, reflektera och utvärdera hur vårt arbete fungerar; har vi närmat oss målen vi satt upp och har barnen/barngruppen utvecklats i den riktning som vi hoppats?

Ansvarig för dokumentationen: alla som arbetar med barnen har ett eget ansvar för att uppmärksamma barns lärande och ökade förståelse för målen. Den som har en grupp kring tex ett läroplansobjekt har ansvar för att det blir dokumenterat – ibland kanske det behöver vara två personer, en som håller i gruppen och en som antecknar.

Vi har alla en egen Ipad och kamera och har ansvar för våra egna bilder, så att de kommer till användning. Avdelningarna har varsin projektor som kan användas för att ge tillbaka dokumentationen till barnen samt förstås för att kunna se barnens egna filmer.

Utvärdering 

För att kunna följa upp och utvärdera hur väl vi arbetar mot målen behöver vi ta hjälp av bedömningskriterier. Dessa kriterier har vi tagit fram gemensamt på utvärderingsdagen i maj. Kriterierna kommer att utvärderas i augusti, januari och maj.

Strävansmål

Bedömningskriterier

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

  • Förmåga till öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

    Och

  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • Vi ger alla barn möjlighet att utveckla sin förståelse för att alla kan tycka och tänka olika.


  • Vi ger alla barn möjlighet att utveckla förståelse och respekt för allas olika behov.


  • Vi ger alla barn möjlighet att utveckla sitt ansvarstagande och förmåga till empati gentemot andra

 
FÖRVÄNTADE EFFEKTER

Förväntade effekter av vårt arbete mot målet är att genomsnittsvärdet i utvärderingen av kriterierna ökar från augusti 2018 till maj 2019. Vi vill också se tecken på att barnen har utvecklat förståelser för innehållet i målen: detta kommer vi att se genom dokumentationen till portfolio och till ”läroprocesser”-pärmen, där vi samlar dokumentation specifikt över våra utvalda mål.

 Utvärderingsplan

Avdelningarna gör en uppföljning av arbetet mot målet varje månad. Den ska grunda sig på pedagogernas dokumentation av verksamheten och dokumentation av barnens utökade förståelser för målet. Hur lär sig barnen, vad ställer de för frågor, vad är de intresserade av? Vilka begrepp använder de?

Uppföljningarna ger ett stöd för pedagogerna i hur arbetet ska fortsätta och hur de kan utveckla arbetssätten. Behöver vi tillföra material, lära oss nya begrepp eller annat? Slutligen görs en utvärdering i maj, då hela årets arbete ska utvärderas. Utvärdering efter de egna kriterierna görs vid ett första tillfälle i början av verksamhetsåret. Det görs också i januari och i maj. Vi använder ett mätbart utvärderingsinstrument och vi ska därför kunna utläsa i vilken utsträckning vi har utvecklat arbetet kring målet under året.

Uppföljningsfrågorna för varje månad är:

Hur har barnens förståelser för målet utvecklats?
Hur har ni arbetat för att utveckla barnens kompetenser och förmågor när det gäller målet?
Hur kan ni gå vidare i arbetet med målet?

Utvärderingsfrågor att svara på i slutet av verksamhetsåret:

Resultat: Förmågor och förståelser barnen utvecklat i riktning mot målet. Hur vi arbetat och gjort anpassningar för att kunna göra utvecklingen möjlig.
 

Måluppfyllelse: 

I vilken omfattning har vårt arbete och våra anpassningar bidragit till att barnen utvecklats mot målet? Pedagogerna på avdelningen bedömer sitt arbete efter en skala på 1-5. Pedagogerna ska sedan göra en analys av resultatet; varför blev det så, vilka lärdomar kan vi dra, hur kan vi utveckla våra arbetsprocesser

Barnen
utvärderar målet 2 gånger per verksamhetsår- vi ställer frågor till barnen om vad de har lärt sig och hur de har uppfattat temaarbetet kring målen. Dessutom ger barns intresse för målet, samt deras vilja att påverka och medverka, en bra indikation på hur vårt arbete har fungerat.

Föräldrarna
får en enkät i maj om målet, där frågorna är formulerade efter våra kriterier. Vi får också återkoppling från föräldrar på utvecklingssamtal och i den dagliga kommunikationen. På föräldrarådets möten diskuteras hur vårt arbete avspeglar sig hemmavid och hur föräldrar får kännedom om och märker hur vi arbetar.
Svaren på alla dessa frågor sammanställs i en verksamhetsrapport för året. Detta tar vi sedan med oss när vi planerar verksamheten inför nästkommande verksamhetsår.

Fortbildning

Den nya läroplanen kommer att innehålla termen undervisning. Vi ska läsa en bok om detta: ”Undervisning i förskolan” av Ann S. Pihlgren. Vi kommer att läsa den uppdelad i 6 avsnitt och diskutera den på APT och utbildningsdagar samt utgå från exempel från vår verksamhet. När läroplanen ges ut kommer vi också att läsa den tillsammans. Vi kommer också att söka efter föreläsningar som gagnar arbetet med målen.

Utvecklingsmål

Vid sidan av arbetet med läroplanen och det specifikt utvalda målet ska vi arbeta med vår utemiljö, som vi vill göra mer utmanande och rolig. Vi vill ge barnen möjlighet att ha många olika slags aktiviteter ute på samma sätt som det finns i inomhusmiljön. Det ska arbetas fram på utvecklingsdagar samt APT och vi ska förstås ta hjälp av våra barn, som alltid har mycket idèer kring leken.

Stockholm 20180820 Gina Alfredsson, Lena Malmgren, Marianne Forsman, Charlotta Ehlin, Henrietta Forsman, Maria Berntsson, Alexandra Nielsen och Maria Geijer.

Ladda ner verksamhetsplan (PDF)