Start

Verksamhetsidé

Värdegrund

Verksamhetsplan

Verksamhetsrapport

Likabehandlingsplan

Organisation

Personalen

Söka plats

Dataskyddspolicy

Köregler

Inskolning

Rutiner vid klagomål

Öppettider

Kontakt


Verksamhetsrapport för förskolan Grindslanten 2018-2019


Årets prioriterade mål
 
Våra prioriterade mål för detta verksamhetsår har varit:
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 
Kvalitetsutveckling

I verksamhetsplanen anges vårt mål och kriterierna som vi själva har ställt
upp för våra mål samt hur vi ska arbeta fortlöpande med uppföljning och
utvärdering.

Avdelningarna har i sina arbetsplaner redogjort för planerade arbetssätt för
att nå målet. De har också utarbetat en särskild plan för målet, utifrån vilket
resultat som önskas och på vilket sätt det ska uppnås.

Pedagogerna har utökat och utvecklat arbetet med IKT = Informations- och
kommunikationsteknik, vilket också ger stöd till den pedagogiska
dokumentationen. Vi dokumenterar varje barns läroprocesser och har
månads- och veckoplanering för det systematiska kvalitetsarbetet.
Alla pedagoger har egna I-pads och kameror och på avdelningarna finns
datorer, filmkamera och projektor + duk.

För återkoppling till barnen använder pedagogerna sina I-pads, vilka återger
bilder i en bra storlek. Dessa kan lätt kopplas ihop med projektorn så att
filmer och annat kan visas i större format.
Användningen av Ipads har gett pedagogerna större möjligheter att hinna
med dokumentationen av lärosituationerna samt även utvecklingssamtalen.

Barnen har egna portfolios som följer dem under åren på Grindslanten: där
ska barnets eget lärande synas! Flikarna i den speglar läroplanen – varje flik
motsvarar ett område av läroplanen med sammanhörande mål, tex språk. På
så sätt kan man se att barnen har möjlighet att få nya förståelser och
utvecklas inom alla de olika områdena i läroplanen, vilket är vår skyldighet
att ge dem.

För att få ytterligare perspektiv på vårt arbete har föräldrarna svarat på
frågor om våra mål.

Kvalitetsredovisning – resultat

MÅLET:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

KRITERIER:

 

UTVÄRDERING:

Avdelningarna har gjort uppföljningar på vårt arbete månadsvis. Vid tre
tillfällen har vi utvärderat arbetet efter kriterierna: i augusti, november och
maj. I januari gjordes en revidering av arbetsplanerna. På Utvärderingsdagen
i maj gjordes en slututvärdering. Föräldrarna har svarat på en enkät om
målet i maj, samt även en brukarundersökning från Stockholms Stad som
pågått under våren.

Resultat:

Förmågor och förståelser barnen utvecklat i riktning mot målen: 

Grodan:

Barnen vet att alla har olika behov och förstår det till stor del. De
vet att en kan tänka och tycka olika och att det inte syns utanpå. De har lärt
sig vad samarbete är och hur de kan hjälpa varandra.
Barnen är bättre på att berätta och uttrycka sig om det som hänt, om sina
känslor och vad de vill.
De är också bättre på att ta ansvar för det som händer, i gruppen och med
andra barn och förstår till viss del vad ansvar betyder.
Barnen är medvetna om och accepterar varandras svårigheter och behov
som uppstår pga av det – de har en stor förståelse!

Barns inflytande: Barnen vet att de kan påverka det vi gör på Grodan. De
har idèer och talar om vad de vill. I gruppen kan de påverka innehållet och
ofta bestämma vad de vill göra. Vi har följt barnens intressen och idèer och
ändrat arbetssättet i förhållande till barnens förståelse.

Avdelningen uppskattar sitt resultat till 4,5 på en 5-gradig skala.
Utvärderingen efter kriterier: enligt självskattningen efter våra kriterier har
arbetet utvecklats och förbättras; från 3,6 till 5,16 (av 6).


Humlan:

Vi ser att barnen, i olika grad, kan visa förståelse för att alla kan ha olika
behov, tex att ett barn kan behöva leka själv en stund.
Många av barnen har lärt sig om sina egna känslor, utifrån sin mognadsnivå
och även att tolka andras känslor. De äldre barnen har börjat fråga varandra
vad den andra vill eller tycker om tex.
Många av barnen visar empati när det gäller de andra barnen.
Barnen visar intresse och vilja att hjälpa både barn och vuxna. Barnen tar
ofta ansvar för att hänga upp sina kläder och städa efter sig. Vissa barn kan
ta ansvar när de gjort illa ett annat barn, med att stanna upp och fråga hur
det gick, tom att trösta.

Avdelningen uppskattar sitt resultat till 4 på en 5-gradig skala.
Utvärderingen efter kriterier: enligt självskattningen efter våra kriterier har
arbetet utvecklats och förbättrats; från 5 till 5,5 (av 6).

Barns inflytande: Vi har observerat och lyssnat på barnen, varit lyhörda för
deras behov och åsikter. Vi har försökt visa på att varje barns tankar och
behov är viktiga. Att alla barn ska få synas och höras. Vi har ställt frågor för
att barnen ska känna sig hörda och få inflytande.Föräldrarnas utvärdering:

I vår egen enkät om våra mål fick vi 15 av19 svar på Grodan och 9 av 13
svar på Humlan. Av de föräldrar som har svarat har vi till största delen fått
betyget 4 eller 5, som vi ser som ett mycket gott betyg. På fråga 1,2 och 4 är
det en eller två som satt betyget 3, av alla föräldrar.
Några vet-ej svar har inkommit, 1 på fråga 2 och 3, samt 3 på fråga 4.

I stadens brukarundersökning har vi fått svar från alla föräldrar.

Frågor som berör vårt mål och andel föräldrar som svarat 4 eller 5 = nöjd:

”Mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor” – 100 %
”Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett
respektfullt sätt”- 100 %
”Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas
oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
funktionsnedsättning” – 100 %
 
Analys

Varför blev resultatet och måluppfyllelsen som det blev? Vilka slutsatser kan
man dra? Vad behöver vi förbättra och utveckla i vårt arbete för att ge
barnen förutsättningar att utvecklas mot målet?

GRODAN:

Vi har delat in barnen i grupper varje dag där det alltid är en vuxen med –
det har gjort det lättare för oss att implementera begreppen och dess
betydelse, som vi arbetat med: lika/olika, samarbete, behov, ansvar och
unik.
Vi har konkretiserat olikheter och olika behov; med hjälp av bilder, filmer,
litteratur och samtal.
Vi har granskat litteratur och har en syn på barn som inte gör skillnad på
pojkar och flickor.
Vi ser att det har betydelse vilken barngrupp vi har, hur intresset är och hur
vi kan skapa intresse. Vilken förförståelse det finns i barngruppen.
Det är viktigt hur vi vuxna lägger upp arbetet och att vi är intresserade och
flexibla.


Utveckling av arbetsprocesser:
Vi kan bli bättre på att bibehålla ”tänket” hela tiden och inte tappa det.
Behöver påminna varandra.
Vi kan bli bättre på att göra barn med särskilda behov mer involverade i
arbetet med målet, tex genom enskilda insatser eller mindre grupper med de
barnen.


HUMLAN:

Åter igen ser vi hur viktigt det är att vara nära barnen. Vi vuxna är de
viktigaste verktyget i utvecklingen av det sociala samspelet.
Vi kan också konstatera vikten av rätt litteratur och att vi tänker på vilka
ord vi använder när vi samtalar med barnen.
Vi har hela tiden haft målet i tanke när vi har planerat, reflekterat och
diskuterat verksamheten. Det har varit tydligt hur viktigt det är att fokusera
på positiv uppmärksamhet och att ge beröm, för att barnen ska få en bättre
förståelse för hur de kan vara mot varandra.


Utveckling av arbetsprocesser:

Vi kan utveckla vårt arbete med drama, tex spela upp en scen med figurer
eller gosedjur. Vi kan jobba ännu mer på att fokusera på positiva beteenden.

FÖRÄLDRARNA:

Föräldrarna är nöjda med hur vi har arbetat med målet. Det vi kan ta med
oss är att bättre beskriva hur barnen har inflytande på verksamheten, tex i
veckobrev och på utvecklingssamtalet.

HUR GÅR VI VIDARE?

Vi kommer att fortsätta arbeta med dessa frågor och hålla begreppen vid liv.
Samtidigt som vi upprätthåller det kommer vi att gå vidare med ett nytt mål,
där vi kan använda begreppen och erfarenheterna från detta års arbete:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

Avdelningarna ska välja ut de läromålsobjekt som de har störst behov av att
utveckla – det ska anges i arbetsplanerna för avdelningarna.

Vid upprättande av verksamhetsplanen för 2019-2020 ska också våra egna
kriterier anges:

Vi kommer att starta upp året med att ta reda på vilken utgångspunkt vi
har; vilka förkunskaper och förståelser barnen har om målet och var vi är i
vårt arbete kring målen.
Vi ska också utveckla vårt sätt att skriva veckobrev så att det blir tydligare
vad som är arbete mot vårt prioriterade mål och vilket syfte vi har med allt vi
gör; hur det gagnar barnens utveckling och vad som är inflytande.


Hägersten 20190603
Charlotta Ehlin, Lena Malmgren, Maria Berntsson, Gina Alfredsson,
Henrietta Forsman, Marianne Forsman, Alexandra Nielsen, samt Maria
Geijer.

Ladda ner verksamhetsrapport (PDF)