Start

Verksamhetsidé

Värdegrund

Verksamhetsplan

Verksamhetsrapport

Likabehandlingsplan

Organisation

Personalen

Söka plats

Dataskyddspolicy

Köregler

Inskolning

Rutiner vid klagomål

Öppettider

Kontakt


Verksamhetsrapport för förskolan Grindslanten 2016-2017


Årets prioriterade mål
 
Våra prioriterade mål för detta verksamhetsår har varit:
 

 
Kvalitetsutveckling

I verksamhetsplanen anges vårt mål och kriterierna som vi själva har ställt
upp för detta mål samt hur vi ska arbeta fortlöpande med uppföljning och
utvärdering.
Avdelningarna har i sina arbetsplaner redogjort för planerade arbetssätt för
att nå målet. De har också gjort en särskild planering för målet, utifrån
vilket resultat som önskas och på vilket sätt det ska uppnås.

Pedagogerna har fortsatt sitt arbete med att utveckla den pedagogiska
dokumentationen. Vi använder pärmar för dokumentation av varje barns
läroprocesser och har månads- och veckoplanering för det systematiska
kvalitetsarbetet.Alla pedagoger har egna I-pads och kameror och på
avdelningarna finns datorer, filmkamera och projektor + duk.
För återkoppling till barnen använder pedagogerna sina I-pads, vilka återger
bilder i en bra storlek. Dessa kan lätt kopplas ihop med projektorn så att
filmer och annat kan visas i större format.
Användningen av Ipads har gett pedagogerna större möjligheter att hinna
med dokumentationen av lärosituationerna samt även utvecklingssamtalen.

Barnen har egna portfolios som följer dem under åren på Grindslanten: där
ska barnets eget lärande synas! Flikarna i den speglar läroplanen – varje flik
motsvarar ett område av läroplanen med sammanhörande mål, tex språk. På
så sätt kan man se att barnen har möjlighet att få nya förståelser och
utvecklas inom alla de olika områdena i läroplanen, vilket är vår skyldighet
att ge dem.

För att få ytterligare perspektiv på vårt arbete har föräldrarna svarat på
frågor om våra mål.

Kvalitetsredovisning – resultat

MÅLET:

KRITERIER:

 

UTVÄRDERING:

Vi har gjort utvärderingar på avdelningarna efter kriterierna vid tre tillfällen: I augusti, november och maj.

Resultat:

Förmågor och förståelser barnen utvecklat i riktning mot målen:  

Grodan:

Barnen pratar mer om känslor och har hittat de ”rätta” orden. De
har blivit bättre på att uttrycka sig. Vi ser att det är fler barn som hjälper
sina kompisar, tex om de gjort sig illa eller behöver hjälp med påklädning.

Barnen har fått en förståelse för hur en saga är uppbyggd och visar stort
intresse för sagor och teater.
Barnens lekar har utvecklats, de leker ”mer”, konverserar och stannar kvar
längre.

Barns inflytande: Barnen har varit med och styrt/planerat i små grupper
kring skapandearbetet. Vi har lyssnat in vad de behövt kamratmässigt.

Avdelningen uppskattar sitt resultat till 4 på en 5-gradig skala.
Utvärderingen efter kriterier: enligt självskattningen efter våra kriterier har
arbetet utvecklats och förbättras; från 3 till 4,5 (av 6).


Humlan:

Barnen kan sätta ord på sina egna och andras känslor och kan benämna
fler känslor än tidigare. Barnen vill hjälpa varandra och ser om någon
kompis behöver hjälp mer än tidigare.
Vi har sett att de ritar/målar sina upplevelser och de bearbetar även dem i
leken.

Barns inflytande: Vi har observerat barnen för att upptäcka deras intressen och sedan planerat för det. Vi har lyssnat på barnens önskemål om sånger, rim och ramsor, bokval och regellekar (med instruktioner).
Vi har varit på biblioteket där barnen har fått låna böcker de själva har valt. De har också fått ta med böcker hemifrån.

När det gäller sång, musik och dans har vi sett att de, om de tex sett någon
film hemma, återskapar det de sett. Barnen ber oss sätta på musik som de
hört och tycker om.

Avdelningen uppskattar sitt resultat till 4 på en 5-gradig skala.
Utvärderingen efter kriterier: enligt självskattningen efter våra kriterier har
arbetet utvecklats och förbättrats; från 4,15 till 4,83(av 6).

Barns inflytande: Vi har utgått från barnens intressen/nivå/förståelse när vi
gjort vår planering; detta genom observationer/önskemål från barnen.Föräldrarnas utvärdering:

I vår egen enkät om våra mål fick vi 8 av19 svar på Grodan och 11 av 14
svar på Humlan. Av de föräldrar som har svarat har vi fått betyget 4 eller 5.
Det ställer sig svårt att utvärdera enkäterna från föräldrarna på Grodan, då
det är så låg svarsfrekvens.
Flera ”Vet ej”-svar kom det på fråga 4 ( om vi ger barnen möjlighet att
kombinera olika uttrycksformer i arbetet med drama och känslor ).

I stadens brukarundersökning har 64% av föräldrarna deltagit.
Frågorna som berör vårt mål är:
”Mitt barn uppmuntras att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i
olika former”
”Mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor”
”Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas
oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning”
På dess frågor har 95% av föräldrarna svarat 4 eller 5; vilket räknas som
”nöjd”.
 
Analys

Varför blev resultatet och måluppfyllelsen som det blev? Vilka slutsatser kan
man dra? Vad behöver vi förbättra och utveckla i vårt arbete för att ge
barnen förutsättningar att utvecklas mot målet?

GEMENSAMT:

Vi ser att ett av kriterierna blev luddigt att tolka både för oss och
föräldrarna, samt att få till ett arbetssätt omkring för pedagogerna. Det ska
vi ta med oss till nästa år när vi skriver kriterier.

GRODAN:

Vi har hållit oss till planen och reviderat den under arbetets gång. Vi har
lyssnat in barnen, hur de har velat göra.
Vi ser att det är viktigt att ha en grundplanering och att vara klar över syftet
med målet. Att vara förberedd.

Vi ser att vi behöver avsätta mer tid för planering och att det är viktigt att
arbeta med mindre grupper av barn. Vi har också lärt oss att ge det hela tid
och att arbeta långsiktigt.

Utveckling av arbetsprocesser:
Vi ska arbeta mer med förberedelser och ha en noggrann planering. Vi
kommer att fortsätta med det arbetssättet vi har haft, då vi ser att det ger
bra resultat. Vi behöver bli bättre att förmedla till föräldrar om vårt arbete
och barnens inflytande.

HUMLAN:

Vi är hela tiden noggranna med att benämna/prata om/sätta ord på
Olika känslor. Detta har lett till att barnen nu själva kan uttrycka/benämna
sina och andras känslor. Vi har uppmuntrat barnen att hjälpa varandra och
oss; det har gjort att barnen är mer hjälpsamma och uppmärksamma om
någon behöver hjälp.
Genom att vi har utgått från barnens intressen/önskemål i planeringen så
har vi fått med barnen på ”tåget”.
Vi kan också se att vårt arbete med böcker och drama har lett till att barnen
kan sätta ord på känslor.

Utveckling av arbetsprocesser:
Vi vill fortsätta med vårt arbetssätt, men vill se hur vi kan använda rörelse
och dans i vårt arbete med känslor.
Vi vill bli ännu bättre på att ”ge tillbaka” dokumentationen till barnen med
hjälp av projektorn.

Slutsats:

HUR GÅR VI VIDARE?

På utvärderingsdagen 12/5 2017 gjorde båda avdelningarna sin
slututvärdering. Vi gjorde också en utvärdering enligt Kvalitetsindikatorn för
Stockholms Stad, som all kommunala förskolor också gör varje år. Den
utvärderingen tar hänsyn till alla kringfaktorer som tex föräldrars insyn och
vetenskaplighet i arbetet. Den berör alla läroplanens mål.
Resultatet av utvärderingen med Kvalitetsindikatorn angav att vi inom alla
områden ligger ungefär på samma nivå.
Då vi har upplevt att det under året som gått har varit svårt att, vid sidan
om målet, arbeta med jämställdhetsfrågor som var tänkt vill vi prioritera det
som mål för nästa år. Vi ska utgå från den plan som vi haft detta för
jämställdhetsarbetet, med bla observationer av kollegor och barns val av lek,
plats och kamrater. Arbetet kommer att utgå från boken ”En jämställd
förskola – teori och praktik” av Kristina Henkel.

Nästa års mål är:

Med detta mål kan vi fördjupa oss i arbetet mot en mer jämställd förskola.

Avdelningarna ska välja ut de läromålsobjekt som de har störst behov av att
utveckla – det ska anges i arbetsplanerna för avdelningarna.

Vid upprättande av verksamhetsplanen för 2017-2018 ska också våra egna
kriterier anges:

Vi kommer att starta upp året med att ta reda på vilken utgångspunkt vi
har; vilka förkunskaper och förståelser barnen har om målet och var vi är i
vårt arbete kring målen. Det upprättas också varje år en handlingsplan för
hur arbetet mot jämställdhet ska gå till.


Fortbildning:
Vi ska fortsätta använda boken ”-En jämställd förskola och skola” av
Kristina Henkel. Arbetsuppgifter och mål ska sättas upp.
Vi hoppas att kunna hitta föreläsningar i detta ämne.


Hägersten 20170904
Charlotta Ehlin, Lena Malmgren, Maria Berntsson, Gina Alfredsson,
Henrietta Forsman, Marianne Forsman, Alexandra Nielsen, Emina
Garibovich samt Maria Geijer.

Ladda ner verksamhetsrapport (PDF)